اهداف و خط مشی گروه

خدمت به مردم

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

محرومیت زدایی

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

تولیدات مجازی

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

فرهنگ سازی

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

جدیدترین مقالات


+26 جهادگر فعال
+176 سبد کالا توزیعی
+350 مجموع فعالیت ها
97 ماه فعالیت
+127 تولیدات رسانه ای
19 سال تا نابودی اسرائیل