اعضای گروه

آشنایی با اعضای گروه جهادی امام رضا (ع)

12 - اعضای گروه مدیر گروه جهادی مدیریت
مدیر گروه جهادی مدیریت متن مورد نظر خود را ارسال کنید (خیلی کوتاه و خلاصه – در حد بیان جایگان فرد در گروه و تخصص و مهارت های وی) جزئیات پروفایل
12 - اعضای گروه مدیر گروه جهادی مدیریت
مدیر گروه جهادی مدیریت متن مورد نظر خود را ارسال کنید (خیلی کوتاه و خلاصه – در حد بیان جایگان فرد در گروه و تخصص و مهارت های وی) جزئیات پروفایل
12 - اعضای گروه مدیر گروه جهادی مدیریت
مدیر گروه جهادی مدیریت متن مورد نظر خود را ارسال کنید (خیلی کوتاه و خلاصه – در حد بیان جایگان فرد در گروه و تخصص و مهارت های وی) جزئیات پروفایل
12 - اعضای گروه مدیر گروه جهادی مدیریت
مدیر گروه جهادی مدیریت متن مورد نظر خود را ارسال کنید (خیلی کوتاه و خلاصه – در حد بیان جایگان فرد در گروه و تخصص و مهارت های وی) جزئیات پروفایل