ثبت نام اردو

همکاری و ثبت نام در اردو با گروه جهادی امام رضا (ع)

متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،-خلاصه نویسی-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو-ساده نویسی و روان بود-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن

شرایط عمومی

ایمان

متن شروط مورد نظر

مهارت های مورد نیاز برای این شرط
  • متن مهارت مورد نظر
استخدام
ایمان

متن شروط مورد نظر

مهارت های مورد نیاز برای این شرط
  • متن مهارت مورد نظر
استخدام
ایمان

متن شروط مورد نظر

مهارت های مورد نیاز برای این شرط
  • متن مهارت مورد نظر
استخدام
ایمان

متن شروط مورد نظر

مهارت های مورد نیاز برای این شرط
  • متن مهارت مورد نظر
استخدام
ایمان

متن شروط مورد نظر

مهارت های مورد نیاز برای این شرط
  • متن مهارت مورد نظر
استخدام

ارسال اطلاعات داوطلب