متن مورد نظر خود را به صورت خیلی مرتب و فایل ورد جهت قرار دادن در این قسمت ، به بنده ارسال کنید،

-خلاصه نویسی

-پرهیز از نگارش تحت الفظی و موارد هجو

-ساده نویسی و روان بود

-اشاره به مضموم این صفحه با توجه به تیتر آن